Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

krolfasolek
21:25
1617 cb21 500
krolfasolek
21:25
1616 97c8 500
krolfasolek
21:03
21:02
2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viastrzepy strzepy
krolfasolek
21:02
8795 32a9 500
Reposted fromstroschek stroschek viastrzepy strzepy
krolfasolek
21:00
2899 5a6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viastrzepy strzepy
krolfasolek
21:00
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
krolfasolek
21:00
7023 8084 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastrzepy strzepy
krolfasolek
20:58
7747 1355 500
Reposted fromgaf gaf viastrzepy strzepy

August 17 2018

krolfasolek
21:33
I can't keep doing this. I can't... I can't always do this! It's not fair! It's just not fair! Why can't I just lose?! But I can remember. I can remember it all. Every time. And you'll still be gone. Whatever I do... you still won't be there.
krolfasolek
21:21
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaeazyi eazyi
krolfasolek
21:19
9048 516c 500
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viatomash tomash
krolfasolek
21:17

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaeyeofthesztajger eyeofthesztajger

August 16 2018

krolfasolek
22:35
4099 819d 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krolfasolek
22:28
1535 9be4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapiehus piehus
krolfasolek
22:26
krolfasolek
22:21
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viabluejane bluejane
krolfasolek
22:20
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

August 07 2018

krolfasolek
22:10
9518 4fed
Reposted frompunisher punisher viakokoloko kokoloko
krolfasolek
22:09
Reposted fromgaf gaf viakokoloko kokoloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl