Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

krolfasolek
15:52
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaowlyou owlyou
krolfasolek
02:27
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
krolfasolek
01:23
2867 c83b 500
krolfasolek
01:13
Play fullscreen
I honestly don't
krolfasolek
01:03
krolfasolek
01:02
0637 66c8 500
krolfasolek
00:51
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/

floralls:

submitted by  inarika :

via Przystanek Cisna in Bieszczady mountains, Polland 

krolfasolek
00:51
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
krolfasolek
00:51
00:48
krolfasolek
00:48
krolfasolek
00:47
krolfasolek
00:44
00:40
7069 e58b 500

itsallaboutdreams:

Frosted Highlander by Fiona Campbell

krolfasolek
00:40
krolfasolek
00:39

February 21 2017

krolfasolek
23:06
2239 32a0
Reposted fromdjahnee djahnee viaAmericanlover Americanlover
krolfasolek
23:05
3582 2e9c
Reposted fromewaryst ewaryst vialukan lukan
krolfasolek
22:40
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął.
— Edward Stachura
Reposted frombenus benus
22:32
0240 ade9

awwww-cute:

I made dis so dis is mine (Source: http://ift.tt/1LaesuR)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl