Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

krolfasolek
21:03
3065 8b1c 500
Reposted fromjottos jottos viastrzepy strzepy
21:00
20:59
6747 7523
20:58
9119 f310 500

iopanosiris:

John Ferguson Weir, A Midsummer Night’s Dream, 1867

20:54
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viaAmericanlover Americanlover
krolfasolek
20:52
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
krolfasolek
20:51
0380 4c8f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSanthe Santhe
krolfasolek
20:51
9865 c72b 500
Reposted fromkurorori kurorori viaSanthe Santhe
krolfasolek
20:49
Pamięć byłaby cudowna, gdyby nie dotyczyła przeszłości.
— Before sunset
Reposted fromspokodama spokodama viamodalna modalna
krolfasolek
20:48
krolfasolek
20:45
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
krolfasolek
20:43
3453 e226
Reposted fromsherlock sherlock
krolfasolek
20:43
3490 5e12
Reposted fromsherlock sherlock
krolfasolek
20:42
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viapieceoflife pieceoflife
krolfasolek
20:40
2901 10ea
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola

September 22 2017

krolfasolek
00:09
5436 0f78 500
krolfasolek
00:07
1920 a418
Reposted fromsosna sosna viacoffeebitch coffeebitch
krolfasolek
00:05
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viairmelin irmelin
krolfasolek
00:05
2397 0a34
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
krolfasolek
00:03
I'm afraid of you
Reposted frommodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl