Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

krolfasolek
20:22
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
20:20
3979 ea7a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatomash tomash

May 22 2019

krolfasolek
22:01
2502 27c9 500
Reposted frombrainless brainless
krolfasolek
21:44
9768 2cf1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
21:44
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viashabbadoo shabbadoo
krolfasolek
21:35
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viashabbadoo shabbadoo
krolfasolek
21:35
Tęsknię za tym co mi się przyśniło
krolfasolek
21:31
1892 53c1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
krolfasolek
21:30
4076 eff5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
krolfasolek
21:30

A jednak zaznałeś piekielnych płomieni.

Mógłbyś nawet powiedzieć jakie są prawdziwe,

Zakończone ostrymi hakami żeby darły mięso

Po kawałku, do kości. I szedłeś ulicą

I odbywała się kaźń, broczenie, smaganie.

Pamiętasz więc nie wątpisz. Na pewno jest Piekło.

— Cz. Miłosz 'Dowód'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
krolfasolek
21:27
5114 9052
Reposted fromipo ipo viaczeresnia czeresnia
krolfasolek
21:25
krolfasolek
21:25
7276 f02b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTiffanys Tiffanys
krolfasolek
21:22
1162 848d 500
Reposted fromsavatage savatage viatomash tomash

May 21 2019

krolfasolek
23:12
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viaannaa annaa
22:19
krolfasolek
22:18
Reposted fromFlau Flau viaSanthe Santhe
krolfasolek
22:18
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
21:53
8614 0c42

ageofdestruction:

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacarmenluna carmenluna
krolfasolek
21:52
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl