Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

krolfasolek
10:38
0980 f2f6 500
Reposted fromebis ebis viatomash tomash
10:37
7946 99c7

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viatomash tomash
krolfasolek
10:37
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatomash tomash
krolfasolek
10:36
2888 e9a7
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaSurvivedGirl SurvivedGirl
krolfasolek
10:35
3652 aa3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
krolfasolek
10:35
5737 8641 500
10:35
krolfasolek
10:33
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleksandramaria aleksandramaria
krolfasolek
10:32
4785 caff
Reposted fromoutoflove outoflove viabalu balu
krolfasolek
10:32
5382 3449
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabalu balu
krolfasolek
10:30
krolfasolek
10:30
i got dog stuff to do
Reposted from2gel 2gel viamoonster moonster
krolfasolek
10:30
7563 47be 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamoonster moonster

June 15 2017

krolfasolek
09:06
krolfasolek
09:01
2494 2550 500
krolfasolek
09:01
9451 11d6 500
Reposted fromYuei Yuei viagdziejestola gdziejestola
09:01
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
09:01
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viastrzepy strzepy
krolfasolek
08:59
08:57
7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl