Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

krolfasolek
22:17
0000 3e46 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTiffanys Tiffanys
krolfasolek
21:36
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarcen arcen
21:36
5664 374f
Reposted fromrawriot rawriot viaarcen arcen
krolfasolek
21:36
krolfasolek
21:35
5060 bff0 500
krolfasolek
21:16
I czasem pozostaje Ci już tylko krzyk z gardła
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe
krolfasolek
21:15


occidental warrior
Reposted fromtrump trump viaaffia affia
krolfasolek
20:23
krolfasolek
19:35
Always remember someone's effort is a reflection of their interest in you.
Reposted fromacidovsky acidovsky
krolfasolek
19:17
krolfasolek
19:16
4199 eff5 500
Reposted fromlyder lyder viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
krolfasolek
18:59
krolfasolek
18:58
4451 3887
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
18:58
3160 3db0 500
Reposted fromfungi fungi viahardkorwey hardkorwey
krolfasolek
18:57
6424 44db 500
Reposted fromlubje lubje viastrzepy strzepy
krolfasolek
18:55
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viapastelowe pastelowe
krolfasolek
18:54
8085 8e27
krolfasolek
18:53
6147 7fb4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaaffia affia
krolfasolek
18:53
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaaffia affia
krolfasolek
18:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl